Serviceplanning

De serviceplanningsmodule is bedoeld om alle dossiers in het meubelbereik te kunnen plannen met een grafische weergave. In deze module kunnen afspraken, resources en monteurs ingepland worden.
Aanbevolen wordt om deze planning op dag- of weekniveau in te steken.

Verdere aanwijzingen en richtlijnen met betrekking tot de serviceplanningsmodule kunt u vinden onder disposition_hinweiseundempfehlungen.

Voorbereiding

Agenda en serviceplanningsmodule instellingen

In de Benutzereinstellungen kunt u de algemene intervalopties instellen in combinatie met de dag- en arbeidsduur. Concept Office zal bij elk gebruik van de serviceplanning vragen om de instellingen totdat deze ingevoerd zijn.

Instellen van de administratieconfiguraties

Configuratie 328: Vervolgpakbon

De configuratie dient instelling 2 te hebben, zodat de pakbon per positie afgedrukt kan worden.

 • 0 - niet mogelijk
 • 1 - mogelijk, druk alle niet geleverde posities af
 • 2 - mogelijk, druk alle niet geleverde posities af, die niet op een andere pakbon openstaan

Configuratie 367: Verkoper bericht sturen bij inplanning van een dossier

Instelling of en hoe een verkoper geïnformeerd dient te worden

 • 0 - geen bericht sturen
 • 1 - activiteit aanleggen
 • 2 - per e-mail informeren

Configuratie 312: Deellevering in CO-logistiek en serviceplanningsmodule tonen

Deze configuratie moet actief zijn, zodat de pakbonnen in de serviceplanningsmodule getoond worden.

 • 0 - Nee
 • 1 - Ja

Serviceplanningsactiviteiten worden nu met het afdrukken van de factuur op voltooid gezet wanneer de activiteit, volgens administratieconfiguratie instelling 284, de activiteit niet verwijderd worden mag.

Instellen van de rechten

De medewerker die inplant dient de rechten ‚Disposition’ en ‚Dispositieactiviteiten bewerken/verwijderen’ te krijgen. Om het overzicht van de serviceplanning te krijgen is het recht ‚Dispo-Liste’ noodzakelijk.

Bewerking stamgegevens

Om de stamgegevens voor de serviceplanning te bewerken klik hier.

Plannen

Dossierbewerking

De planning is gebaseerd op de in een dossier bewerkte pakbon.
In de modulefunctie levertermijn bepalen in de dossierverwerking wordt de opdracht gereed gemaakt voor het picken.

Het is ook mogelijk om een setartikel als deellevering te leveren.

In het veld opmerking voor planner kan informatie voor de planner ingevuld worden zodat deze altijd overzicht heeft over de leveringen. Dit is tevens voorzien van extra informatie over de te laden hoeveelheid en de montageduur in uren. Deze informatie wordt direct uit het dossier mee overgenomen en in het kalenderoverzicht getoond. Wanneer de functie ‚voor planning vrijgeven’ wordt geactiveerd wordt er een pakbon opgesteld waardoor de organisatorische wissel plaatsvindt en het dossier van de binnendienst op de planning overgaat.

Planning

In de planningsmodule ziet men een kalenderweergave, waarmee de planner direct alle relevante informatie tot zijn/haar beschikking heeft.

Kalenderweergave

Voor de planning wordt de dag- of het weekoverzicht aanbevolen. De weergave van de kalender bestaat uit drie hoofdgebieden:

* Kalenderweergave De kalenderweergave kan door de de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden.

* In te plannen dossiers De symbolen zijn, mits actief, gekleurd. Zijn ze inactief dan worden ze wit weergegeven.

^ Symbool ^ Status ^ Korte omschrijving|

 actief Dossier is ingepland
 actief Levervoorstel geprint
 actief Leverbon geprint
 actief Pakbon geprint
 actief Opmerking voor de planning aanwezig
 actief Magazijnopdracht
 actief Directe levering

Weergave van geplande opdrachten

De weergave van opdrachten in het planningsoverzicht kan geconfigureerd worden. Dit gebeurt via de Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mogelijke plaatshouders zijn:

Klant: #KN#
Woonplaats: #SO#
Adres: #SR#
Postcode: #SZ#
Dossiernummer: #VG#

De tekstkleur van de geplande opdrachte verandert wanneer een opdracht in Concept Mobile bewerkt wordt:

 • Gelezen - Blauw
 • Onderweg- Groen
 • Actief bezig - Rood
 • Voltooid - Grijs

Infoballon

Alle belangrijke informatie voor een bepaalde opdracht bevindt zich in een infoballon die verschijnt wanneer men de muiscursos boven een opdracht beweegt:

De informatie in deze infoballon kan aangepast worden. Dit gebeurt in het tekstsjabloon bwdispobemerkung in de module Textbausteine.

De volgende plaatshouders kunnen gebruikt worden:

Klant/korte naam: #KU#/#KN#
Leverinformatie: #LI#
Opmerking voor de planning: #DB#
Aanspreekpartner (Leveradres): #SA#
Telefoonnummer (Leveradres): #TL#

Opmerking voor de planning

In de serviceopdracht bestaat een nieuw veld genaamd ‚opmerking voor de planning’. Voor de planner kan dit vrijelijk gebruikt worden om notities in te vullen die van belang zijn voor de te plannen opdracht.

De opmerking voor de planning wordt als tooltip aangetoond in de kalenderweergave wanneer het tekstsjabloon „bwdispobemerkung“ met de plaatshouder #DB# aangevuld wordt.

 • Dossieroverzicht

hier worden alle dossiers, die gepland kunnen worden, getoond. Via de button maximaliseren kan dit overzicht in een eigen venster getoond worden wanneer men gebruik maakt van meerdere beeldschermen.

 • Resources

Toont alle mogelijke resources zoals medewerker, servicevoertuigen en dergelijke.

Via drag-&-drop kunnen alle in te plannen dossiers in het kalenderoverzicht gesleept worden.

Na het uitvoeren van deze stap volgt er direct een actualisatie van de resources, om dubbele planningen te voorkomen. Niet beschikbare resources worden in het rood getoond. De resources kunnen net als de dossiers via drag-&-drop in het kalenderoverzicht gesleept worden.

Wanneer een planbare eenheid gemarkeerd is dan hebben de resources in de resourcestabel verschillende kleuren. Dit laat direct de beschikbaarheid van de resource zien voor de te plannen eenheid zodat er rekening gehouden kan worden met bepaalde voorwaarden.

Kleur Betekenis
Deze resource staat voor de gemarkeerde eenheid gepland.
Deze resource staat voor het gehele tijdvak gepland.
Deze resource is voor een deel van de tijd voor een andere eenheid gepland.
Deze resource is beschikbaar.

Na een juiste planning kan een levervoorstel voor de klant gegenereerd worden. Hiervoor dient met slechts de planningseenheid aan te klikken en daarna de button Afdruk of de button E-mail versturen te selecteren.

Met het creëren van een planningseenheid wordt een activiteit voor de servicemonteurs en de verkopers aangelegd (let op: afhankelijk van administratie configuratie 367). Voor deze activiteit kan een pakbon ‚meubelen’ gegeneerd worden.

Wanneer deze activiteit verwijderd wordt dan wordt de planningseenheid in het kalenderoverzicht ook verwijderd!

Overzicht geplande dossiers

In het dossier en bij de klant bestaat een nieuwe groene tekstregel ‚Planningen’. Vanaf daar kan een venster geopend worden die alle planningen van een bepaald dossier of een bepaalde klant toont. In de planningsmodule zelf kan via het overzicht een planningslijst opgeroepen worden waarmee alle planningen direct onder elkaar gelist zichtbaar zijn.

Extra's

Het is mogelijk dat een planningseenheid uit meerdere dossiers bestaat, omdat er bijvoorbeeld meerdere dossiers invloed hebben op één en dezelfde klant of dat de dossiers samen een levereenheid vormen. Dit kan wederom per drag-&-drop ingesteld worden door niet-geplande dossiers te koppelen aan een bestaande planningseenheid. Daardoor worden 2 dossiers in een planningseenheid weergegeven.

Veranderingen in actuele planningen

 • Wanneer een planningseenheid uit het planningsoverzicht gehaald worden en opnieuw gepland worden moet kan dit door middel van de functie ‚Planning verwijderen’ in het menu of in het contextmenu (rechtermuisklik). Daarna staat het dossier weer voor de planning gereed en wordt deze ook in het dossieroverzicht getoond.
 • Wanneer resources, bijvoorbeeld zieke medewerkers, niet ter beschikking staan, dan kan de planner een nieuwe resource toewijzen. In dat geval dient de niet ter beschikking staande resource uit de planningseenheid genomen te worden. Via het contextmenu (rechtermuisklik) is de optie ‚resources verwijderen’ beschikbaar. Alle ter beschikking staande resources worden hier getoond.
 • Wanneer zich binnen de planningseenheid, die uit meerdere dossiers bestaat, een vertraging voordoet dan kan het dossier uit de planningseenheid verwijderd worden. Ook deze functie is via het contextmenu op te roepen.
 • Middels de rechtermuis button kan men kan man in de planningseenheid de activiteit die eraan ten grondslag ligt aanpassen met bijvoorbeeld een eindtijd.
nl/disposition/disposition.txt · Laatst gewijzigd 2017/07/21 13:21 door William van de Vostenbosch
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0